Atomia Identity installation progress

Atomia Identity installation progress