Atomia Identity installation folder

Atomia Identity installation folder