Example setup of Atomia Store

Example setup of Atomia Store